Avhandlingar

Doktorsavhandlingar i pedagogik med inriktning mot idrott. Åren 1991-2013 lades de fram i samarbet med Lärarhögskolan i Stockholm/ Stockholms universitet. Efter att GIH erhållit egna forskningsrättigheter så framläggs disputationerna vid GIH.

Avhandlingar

1991 Rolf Carlson, Vägen till landslaget. En retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter

1993 Per Nilsson, Fotbollen och moralen. En studie av fyra svenska fotbollsföreningar

2000 Birgitta Fagrell, De små konstruktörerna. Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete

2001 Håkan Larsson, Iscensättning av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan

2002 Karin Redelius, Ledarna och barnidrotten. Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran

2002 Olle Åhs, Towards social well-being in schools: an implementation study of Involvement Education

2003 Suzanne Lundvall och Jane Meckbach, Ett ämne i rörelse. Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet /Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992

2005 Åsa Bäckström, Spår - om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet

2006 Johan Arnegård, Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola

2008 Bengt Larsson, Ungdomarna och idrotten. Tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer

2009 Lena Larsson, Idrott – och helst lite mer idrott. Idrottslärarstudenters möte med utbildningen

2010 Erik Backman, Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values. Educational and Sociological Perspectives

2012 Jenny Svender, Så gör(s) idrottande flickor: iscensättningar av flickor i barn- och ungdomsidrotten

2013 Åsa Liljekvist, Rum för rörelse - om kroppens bildning och utbildning i skolans gymnastiksalar

2014 Magnus Ferry, Idrottsprofilerad utbildning – i spåren av en avreglerad skola

2014 Matthis Kempe-Bergman, Man talar om jämställd idrott - om jämställdhetssamtal med manliga idrottsledare och förutsättningar för jämställd idrott

2015 Britta Thedin Jakobsson, Vilka stannar kvar och varför? En studie om ungas föreningsidrottande under uppväxtåren

2016 Anna Tidén, Bedömningar av ungas rörelseförmåga: en idrottsvetenskaplig problematisering och validering

2017 Lena Svennberg, Grading in Physical Education

2017 Susanne Johansson, Sexual Relationships between Athletes and Coaches: Love, Sexual Consent, and Abuse

2017 Jonas Mikaels, Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv ~ outdoor education in the physical education and health curriculum

2019 Eva Linghede, Glitch i Idrottslandet – en kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap)

Lic-avhandlingar

2013 Gunnar Teng, Uppdrag samspel: en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ännet idrott och hälsa

2014 Kerstin Nilsson, Hitta rätt- blir det lätt!

2014 Béatrice Gibbs, Wii lär oss dansa? Om dansspel, rörelsekvaliteter och lärande i idrott och hälsa

2015 Marie Graffman-Sahlberg, Fysisk hälsa som lärobjekt – en laborativ undervisningsmodell i idrott och hälsa

2015 Rickard Håkanson, Vad betyder OK+? En studie om lärares dokumentationsarbete i idrott och hälsa 

2018 Sabina Vesterlund, Hälsa med andra ord - innebörden av att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet