Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning

Idrottspedagogisk forskning har bedrivits på GIH sedan 1960-talet. En idrottspedagogisk forskningsgrupp skapades i samverkan med Lärarhögskolan i Stockholm under 1980-talet. Initiativtagare till verksamheten var Lars-Magnus Engström, som år 1983 tillträdde en idrottspedagogisk professur.

Under 1990-talet presenterades de första doktorsavhandlingarna inom ramen för gruppens verksamhet, samtidigt som namnet PIF-gruppen etablerades, då en förkortning för forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur. Ett tjugotal doktorsavhandlingar har producerats av medlemmar av PIF-gruppen.

I samband med etableringen av forskarämnet idrottsvetenskap 2010, koncentrerades den idrottspedagogiska forskningen till GIH. Forskningsgruppens namn ändrades då till pedagogisk idrottsforskning, alltjämt under akronymen PIF.

Idrottspedagogisk forskning rymmer studier av påverkans- och lärprocesser inom idrottskulturer. Vad lär man sig av att utöva idrott, förutom själva idrotten? Här studeras även vad som främjar eller försvårar idrottsdeltagandet för olika grupper av människor. Idrott ska här förstås i sin breda mening, det vill säga rörelsekulturer som inkluderar övning och träning av kroppen. I PIF-gruppens forskning är kulturbegreppet centralt, vilket innebär ett särskilt fokus på normer, värderingar och handlingar i olika idrottsverksamheter.

Forskningslinjer

Inom PIF-gruppen bedrivs idrottspedagogisk forskning i huvudsak inom ramen för tre forskningslinjer: utbildning, fritid, livsstilar. 

Utbildning

Idrott förknippas ofta med pedagogiska ambitioner. Barns och ungas idrottande antas kunna bidra till deras fysiska, psykiska och sociala utveckling. Inom forskningslinjen studeras pedagogiska processer i idrott i relation till skola och lärarutbildning. Idrottsdidaktisk forskning ses i PIF-gruppen som en gren av idrottspedagogik, där särskild uppmärksamhet ägnas åt undervisnings- och lärprocesser. Kontaktperson för området är professor Håkan Larsson.
Läs om forskningslinjen Utbildning.

Fritid

Inom forskningslinjen studeras främst barns och ungdomars idrottande under fritiden, såväl i som utanför föreningar. I blickfånget står bland annat frågor som rör idrottens organisering och de konsekvenser som denna får för idrottens tillgänglighet för alla grupper av människor i samhället, till exempel i vilken mån idrotten är öppen för alla oberoende av kön, ålder, etnicitet, socioekonomi och sexuell läggning. Kontaktperson för området är professor Karin Redelius.
Läs om forskningslinjen Fritid.

Livsstilar

Inom forskningslinjen livsstilar studeras människors preferenser och vanor vad gäller idrott. Idrotten ses som ett socialt och kulturellt fenomen där valet att ägna sig åt olika aktivitetsformer, det vill säga smaken för idrott, är en markör för social position. Att träna, vara fysiskt aktiv eller röra på sig ingår alltså i en vidare livsstil tydligt relaterad till människors totala livsvillkor och sammanhang. Kontaktperson för området är docent Suzanne Lundvall.
Läs om forskningslinjen Livsstilar.

Vision

PIF-gruppen bedriver långsiktig och kontinuerlig forskning inom de tre forskningslinjerna utbildning, fritid och livsstilar. En viktig ambition är att synliggöra de mekanismer som ligger bakom barns, ungdomars och vuxnas möjligheter att delta i och utöva inflytande över idrott, det vill säga att vara delaktiga i beslut som rör dem själva. PIF-gruppens forskare intar därigenom positionen som "idrottens kritiska vänner". Forskningen undersöker och ifrågasätter det förgivet tagna för att därigenom ge vetenskapligt underbyggda svar på idrottspedagogiska frågor.

Syftet med forskningen är att bidra till

  • utveckling av idrott i skolan, särskilt avseende mål, undervisningsformer och möjligheter för alla elever att delta på ett likvärdigt sätt,
  • utveckling av barns och ungas idrott på fritiden, bland annat avseende villkor och förutsättningar för deltagande,
  • utveckling av ett samhälle där hälsofrämjande fysisk aktivitet värdesätts så att det finns en idrottskultur där en mångfald av livsstilar tillgodoses, oavsett människors resurser och förutsättningar.

Forskningsresultat inom de tre forskningslinjerna stärker GIH:s utbildningar på alla nivåer. Kunskapen bidrar på så sätt till att utveckla professionella lärare, tränare, hälsopedagoger, sport managers och forskare. Forskningsresultaten utgör även underlag för beslutsfattare.

Viktiga samverkansparter för forskare inom PIF-gruppen är aktörer inom utbildnings-, idrotts- och hälsosektorerna, såväl nationellt som internationellt. PIF-gruppen är en attraktiv samverkanspart för utländska forskare inom idrottspedagogik. 

Läs mer om:

Adress till denna sida: www.gih.se/pedagogik

Publikationer

Publikationer från Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning (PIF)

Till PIF:s publikationer