Träna är livet

Docent Leif Yttergren:
Träna är livet - träning, professionalisering och vetenskap i svensk friidrott 1880-1995
 

Utgångspunkt

1985 konstaterades att idrottsträningens historia i Sverige inte är utforskad.

Drygt 27 år senare kan noteras att detta med några få undantag även gäller för situationen 2009, trots att både tränaren och träningen tillmäts allt större betydelse i den moderna idrotten.

Det kan också konstateras att även internationellt är detta ett vitt fält. Träningens historia är outforskad!

Syfte

Det övergripande syftet med projektet var att initialt analysera friidrottsträningens, främst löpning, utveckling och förändring under perioden 1880-1995. I ett senare skede är ambitionen att gå vidare och studera andra idrottsgrenar.

  • Hur bedrevs träningen vid skilda tidsperioder i de undersökta grenarna?
  • Vilken träningsintensitet rekommenderades? Tränade man mer eller mindre förr? Hur hanterades övertränings-och utbrändhetsproblematiken?
  • Hur och av vem introducerades nya metoder och hur mottogs de?
  • Vilken roll har idrottsvetenskapen, främst fysiologin och psykologin, spelat för träningen? När och hur kom den i träningen? 
  • Vilka likheter respektive skillnader finns i träningsrekommendationer för män och kvinnor? 

Källmaterial och avgränsningar

Svenska friidrottsförbundets arkiv, SOK:s arkiv, träningsdagböcker, specialförbundstidskrifter, intervjuer med före detta aktiva, skriftligt material kring träningsmetoder, instruktionsböcker, äldre och nyare facktidskrifter (t ex Tidning för idrott, Ny tidning för idrott, Nordiskt idrottsliv, Svensk idrott)

Studien publicerades senhösten 2012 i antologi: Träna är livet. Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott 1880-1995. Malmö: Idrottsforum.org, s. 196.