Kommersialisering och celebritetskultur i den svenska sporten

Fil dr John S. Hellström:
Kommersialisering och celebritetskultur i den svenska sporten

Bakgrund

Den kommersiella tävlingssporten fick sitt definitiva genombrott i Sverige under mellankrigstiden. En viktig förklaring till denna utveckling var massmediernas ökade intresse för sport – i synnerhet tävlingssport – under 1920-talet. Dagspressen inrättade fasta sportredaktioner och började rapportera om sport dagligen, journalfilmerna skildrade sport med rörliga bilder och när rikstäckande radioutsändningar introducerades var rapporter från sportevenemang ett tidigt inslag. Vid sidan av dessa medieformer växte även en rik flora av sportmagasin fram.

En konsekvens av utvecklingen blev att sportens utvecklade ett eget stjärnsystem likt det som redan fanns inom filmindustrin, där särskilt framträdande sportutövare fick en stjärnstatus som påminde om filmstjärnornas. Denna utveckling har accentuerats under de senaste decennierna. Kommersialisering, professionalisering och globaliseringen av sporten har till stora delar förändrat förutsättningarna för sportens celebritetskultur. Vissa forskare menar att den traditionella sporthjälten ersatts av en kommersiell mediestjärna. Andra ser det snarare som att 2000-talets sporthjältar konstrueras utifrån förändrade ideal. Oavsett vilket är den kommersiella sportens utveckling är ett förbisett forskningsområde i Sverige.

Syftet med detta projekt är att analysera den svenska sportens kändiskultur med särskilt fokus på relationen mellan sport och nation. Den centrala frågeställningen är hur synen på sportstjärnan som nationell hjälte påverkats av de förändringar som skett inom den kommersiella tävlingssporten sedan 1980-talet.

Analysen kommer i första hand ske i form av textanalys av medietexter, med det finns även planer på att genomföra olika typer av publikundersökningar i form av enkätstudier och intervjuer. Som ett första steg i detta projekt kommer en studie av mediekonstruktionen av två av Sveriges största sportstjärnor, Björn Borg och Ingemar Stenmark, genomföras inom ramen för forskningsnätverket MACS (Mediatization and Celebrity Studies). Studien kommer att publiceras som del av en antologi med artiklar kring temat celebritetsstudier skrivna av forskare från olika vetenskapliga fält.