Bland eldsjälar, entreprenörer och mecenater

Doktorand Joakim Danielsson:
Bland eldsjälar, entreprenörer och mecenater - betydelsefulla idrottsledare för förening och lokalsamhälle

Avhandlingen

Bakgrund

Historiskt har den svenska idrottsrörelsen byggts upp av ideella ledare som ofta berett hela sin fritid till verksamheten. Det svenska samhället har under tiden övergått från industri- till informationssamhälle och med det har också levnadssätt, familjestruktur och ekonomi förändrats. Självklart påverkar detta också idrottsföreningar i omfattande grad.

Idag ska idrottsföreningar, utöver att anordna träningar, tävlingar, sälja lotter, tvätta matchställ etcetera också kunna hantera hemsidor, bokföringsprogram, liveuppdateringar, facebook och allehanda tekniska och digitala fenomen som för bara ett drygt decennium sedan i det närmaste var okänt. Samtidigt är vi mer stressade och upptagna av annat till följd av det breddade aktivitetsutbudet som informationssamhället vi lever i idag gett oss. Hur påverkar denna utveckling idrottsledarna?

Syfte

Avhandlingens syfte är att beskriva och definiera idrottsledartyperna eldsjäl, entreprenör och mecenat. Några centrala utgångspunkter är vilken betydelse en enskild ledare kan ha på förening och lokalsamhälle, drivkrafterna bakom ledarskapet, vilket handlingsutrymme som ges eller tas i föreningen och vilka risker som finns förenade med respektive ledartyp.

Forskningsämnet

Den svenska idrottsrörelsen har sin grund i ideellt arbete. I Sverige beräknas runt 600 000 idrottsledare finnas och av dem är merparten oavlönade.

Några ledare gör begränsade insatser för sin förening, tidsmässigt och på annat sätt, men det finns också de som brukar kallas ”eldsjälar” som förbehållslöst engagerar sig i ”sin” förening, ”sitt” lag, ”sina” idrottare etcetera. Ofta är dessa eldsjälar nödvändiga för att upprätthålla och bibehålla en verksamhet då eldsjälens signum ligger i det stora personliga engagemanget för organisationen.

Idrottsrörelsen har inte varit vinstdrivande och länge var professionalism förbjuden samtidigt som kommersialism inte heller varit särskilt välkommen. Trots det har utrymme ändå funnits. En central gestalt för ekonomisk och sportslig framgång är ofta idrottsentreprenören som binder nya resurser till föreningen genom nytt och innovativt tänkande, dock sällan utan att ett riskmoment finns involverat vilket bidrar till att göra denna ledartyp såväl framgångsrik som problematisk.

Den sista ledarkategorin, mecenaterna, är den till antalet lägst förekommande av dem tre. Mecenaten har, i likhet med eldsjälen, ett stort engagemang i eller för organisationen och är samtidigt förmögen. En mecenat är den som donerar pengar eller andra resurser till en organisation för den goda sakens skull. Det handlar alltså om välgörenhet och inte om sponsring där krav på motprestation som regel förekommer. En mecenat kan ha mycket stor betydelse för en idrottsförening och dess lokalsamhälle.