Bantningens historia. Hälsa, skönhet och moral från slutet av 1800-talet till idag.

Docent Pia Lundquist Wanneberg:
Bantningens historia. Hälsa, skönhet och moral från slutet av 1800-talet till idag.

Under de senaste hundra åren har en ny norm för hur våra kroppar ska se ut etablerats. Vi bör vara smala eller åtminstone sträva efter att vara det. Som ett resultat av detta är bantning ett ständigt aktuellt ämne och vi får oavbrutet ta del av nya kostråd och mirakeldieter.

Viktminskningens historia kan dock spåras tillbaka till åtminstone det antika Grekland (Foxcroft, 2011) och vidare till kristendomens ideal av kontrollerat ätande och fasta. Detta var emellertid inte bantning i dagens mening utan handlade om att hålla diet av moraliska och religiösa skäl; frosseri var en synd och svält kunde sätta människor, särskilt unga kvinnor, i kontakt med Gud. Diet hölls även av medicinska skäl för att komma till rätta med olika former av sjukdomar och tillstånd.

Under 1800-talet förändrades emellertid innebörden i att hålla diet successivt till att även omfatta viktminskning (Stearns, 2002) och bantning slog igenom på allvar. Det går faktiskt att sätta ett årtal på detta, 1863, då den brittiske begravningsentreprenören William Banting publicerade A Letter on Corpulence.

Visserligen hade negativa konsekvenser av övervikt uppmärksammats i Europa tidigare, dock utan att väcka någon större uppmärksamhet eftersom korpulens var förbundet med status och smalhet förknippades med svält och fattigdom (Vester, 2010). Men med Banting tycks tiden ha varit mogen.

Banting hade länge lidit av kraftig övervikt och syftet med skriften var att hjälpa andra i samma situation. Det som var nytt med Bantings skrift var att den innehöll ett program där bantningen var syftet i sig, inte att hålla diet på grund av något symptom. Den fick stort genomslag och spreds över Europa och till USA och gav upphov till ett nytt ord för viktminskning: bantning.

Idag finns föreställningen att bantning är en angelägenhet i synnerhet för kvinnor orsakat av ett allt smalare kroppsideal, något som även forskning lyft fram (Bordo, 1993; Sobel & Maurer, 1999; Stinson, 2001). Men den målgrupp Banting riktade sig till var borglighetens män.

I Bantnings kur bejakades mat som rött kött samt alkohol vilket var kopplat till maskulinitet och ekonomiskt välstånd. Därtill harmonierade den nedbantade kroppen med samtida borgerliga manliga ideal som disciplin och självkontroll. Initialt omfattades inte kvinnor utan borgerliga kvinnor började banta först när bantning var en etablerad manlig aktivitet (Vester, 2010).

När det gäller arbetarklassens kvinnor led de inte av övervikt vid sekelskiftet 1900. På grund av den mattradition som rådde i arbetarhem där mannen i egenskap av försörjare åt först, därefter barnen och sist kvinnan var det snarare tvärtom (Zweiniger-Bargielowska, 2010). När bantningen når denna grupp kvinnor, och män, är oklart.

Forskningsfråga och syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka bantningens historia i Sverige från slutet av 1800-talet fram till idag. I fokus står frågor som berör moral, hälsa, estetik, genus och klass. En studie av detta slag bidrar till att tydliggöra kroppens relation dels till hälsa, estetik och moral, dels till maktordningar som genus och klass. Följande områden fokuseras:

  • Orsaker till bantning. Varför skulle människor banta? Av estetiska-, sociala- eller hälsoskäl? Eller som ett kroppsligt utryck för god moral, självdisciplin och kontroll? Hur påverkas orsakerna av samhällsutvecklingen under perioden?

 

  • Genus- och klasskillnader. Vilka likheter och skillnader förekommer när det gäller bantning för män respektive kvinnor? Finns det socioekonomiska skillnader i relation till bantning? Kan det vara så att bantning har gått från att vara borgerligt manligt kodad till att bli en angelägenhet för kvinnor i de lägre samhällsklasserna? Hur gick det i sådana fall till?

 

  • Metoder och dieter. Vilka metoder och dieter har använts över tid? Finns det genus- och klasskillnader kopplade till dem? När kommer fysisk aktivitet in som en metod för att gå ner i vikt eller behålla vikten?

 

  • Barn och ungdomar. När dyker bantningsråd för barn och ungdomar upp och hur ser de ut? Vilka metoder rekommenderas för dem och sker några förändringar över tid? Riktar sig råden till både flickor och pojkar?