Avhandlingar

Doktorsavhandlingar från den idrottshistoriska forskningsgruppen vid Idrottshögskolan

Lindroth, Jan, Idrottens väg till folkrörelse: Studier i svensk idrottsrörelse till 1915 (diss. Uppsala universitet, 1974)

Yttergren, Leif, Täflan är lifvet: Idrottens organisering och sportifiering 1860-1898 (diss. Stockholms universitet, 1996)

Lundquist Wanneberg, Pia, Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962 (diss. Stockolms universitet, 2004)

Sandahl, Björn, Ett ämne för alla? : normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002 (diss. Stockholms universitet, 2005)

Hellström, John, Den svenska sporthjälten: kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag (diss. Gymnastik- och idrottshögskolan, 2014)