Idrottshistoria

Idrottshistoria är ett prioriterat forskningsområde på Gymnastik- och idrottshögskolan. Ämnesföreträdare är lektor/docent Leif Yttergren.

Idrottshistoria som akademiskt ämne är en relativt ny disciplin. Dess framväxt är ett resultat av den breddning som ägde rum under 1960-talet av historieämnet. Den traditionella politiska historien fick konkurrens från en rad nya underdiscipliner. Här kan nämnas socialhistoria, kvinnohistoria och även idrottshistoria.

År 1974 är ett märkesår för ämnet idrottshistoria. Då försvarades den första avhandlingen, "Idrottens väg till folkrörelse", vid Uppsala universitet av Jan Lindroth. Kring 1980 skrevs ytterligare några avhandlingar med idrottshistorisk inriktning. Vid denna tid började ämnet att etableras och accepteras vid landets lärosäten.

Ett annat märkesår är 1992. Jan Lindroth erhöll detta år en professur i ”historia, särskilt idrottshistoria” vid Stockholms universitet, den första specifika tjänsten i idrottshistoria var därmed ett faktum. Från 2011 är Jens Ljunggren ny innehavare av denna tjänst. Vid historiska institutionen i Stockholm etablerades också i början av 1990-talet ett idrottshistoriskt seminarium. Det har varit den naturliga träffpunkten för idrottshistorikerna i landet.

På senare tid har GIH stärkt sin ställning på det idrottshistoriska fältet. År 1999 inrättades ett lektorat i idrottshistoria med Leif Yttergren som innehavare. Kring 2000 knöts två doktorander, Pia Lundquist Wanneberg och Björn Sandahl, till GIH, vilka bägge disputerat inom stipulerad tid. De forskade kring skolidrottens utveckling under 1900-talet. År 2004 knöts en ny doktorand med idrottshistorisk inriktning till GIH, till John Hellström. Han forskar om den svenska idrottshjälten. Professor emeritus Jan Lindroth är också knuten till GIH på mer informell basis.

GIH och historiska institutionen vid Stockholms universitet, etablerade 2004 ett nytt idrottshistoriskt nätverk. Nätverket anordnar seminarier, kongresser, kurser, uppdragsutbildning etc. Ingående i nätverket är forskare från skilda humanistiska discipliner vid olika lärosäten i Sverige, men även från de andra nordiska länderna.

Idrottshistoria som vetenskaplig disciplin befinner sig för närvarande i ett expansivt skede. Efter en försiktig start har en tydlig kvantitativ och kvalitativ tillväxt varit påtaglig under de senaste åren. Under 1990-talet har ett antal vetenskapliga studier presenterats vilka kartlagt betydande avsnitt av den svenska idrottshistorien. Även antalet tjänster med idrottshistorisk inriktning har blivit flera.  

Inledningsvis hade den idrottshistoriska forskningen beskrivande och kartläggande karaktär. Denna fas kan idag betecknas som avslutad. Den forskning som för närvarande initieras förefaller alltmer inriktas mot modernhistoriska frågor med vetenskaplig problematisering, snarare än kartläggning, som främsta ambition. Nyckelbegreppen förefaller vara: professionalisering, kommersialisering och medialisering.  

Idrottshistoria har en viktig funktion att fylla inom idrottsvetenskapen då det är det enda ämne som på ett övergripande sätt kan analysera de omvälvningsprocesser som förändrat svensk och internationell idrott sedan 1950-talet.

Adress till denna sida: www.gih.se/idrottshistoria