Delprojekt 2 - Akuta interventioner

Vilket fysiskt aktivitetsmönster under en arbetsdag är eftersträvansvärt för att främja de neurofysiologiska förutsättningarna för hälsosamma hjärnfunktioner? Syftet med delprojekt 2, är att besvara denna fråga.

Det är viktigt att förstå hur balansen mellan stillasittande respektive motion bör se ut för att gynna hälsosamma hjärnfunktioner. För att praktiskt kunna tillämpa forskningsresultaten är det betydelsefullt att på djupet förstå denna balans, för att rekommendera hur rörelsemönstret under en vanlig arbetsdag bör se ut för olika individer.

Det specifika målet med delprojekt 2 är att skapa en djupare förståelse för hur en arbetsdag bör utformas för att stimulera de neurofysiologiska förutsättningarna för tankeförmåga och psykisk hälsa.

Studierna utförs i laboratorium för att möjliggöra avancerade mätningar. Laboratoriemiljön utformas för att likna en vanlig kontorsarbetsplats, så att så kallad ekologisk validitet uppnås.

De komponenter av fysisk aktivitet som studeras är långvarigt stillasittande, stillasittande med regelbundna avbrott och olika nivåer av konditionsträning för att se hur de påverkar mekanismerna som stödjer hälsosamma hjärnfunktioner.

De mönster av fysisk aktivitet som i delprojekt 2 visar sig leda till ökad hjärnplasticitet (hjärnans förmåga att omforma funktion och anatomi vid exempelvis lärandeprocesser), ökat blodflöde i hjärnan och förbättrad vaskulär hälsa (blodkärlshälsa) kommer att användas som en del av interventionerna (åtgärderna) i delprojekt 3.

Delprojekt 3 syftar till att förstå vilka hjärnhälsofrämjande åtgärder relaterade till fysisk aktivitet som är effektiva, genomförbara och önskvärda att uppnå på en kontorsarbetsplats.

Projektledare: docent Örjan Ekblom