Delprojekt 1- Tvärsnittsstudie

Exakt hur samvarierar olika komponenter i människans fysiska aktivitetsmönster med hälsosamma hjärnfunktioner? Syftet med delprojekt 1 är att besvara denna fråga.

Det är möjligt att uppbrutet stillasittande och måttlig till högintensiv fysisk aktivitet (motion) främjar hälsosamma hjärnfunktioner genom delvis olika mekanismer. Att förstå dessa samband genom att studera individer i ett tvärsnitt av vanliga kontorsarbetande människor, är grundläggande för att besvara den övergripande forskningsfrågan – Hur kan fysisk aktivitet främja hälsosamma hjärnfunktioner?

I delprojekt 1 erbjuds anställda med vanligt förekommande kontorsarbete vid Intrum Justitia AB och Ica Gruppen AB att medverka som testpersoner i forskningsprojektet.

Testerna är utformade för att identifiera hur olika komponenter av objektivt uppmätt fysisk aktivitet är kopplade till hälsosamma hjärnfunktioner. Med hälsosamma hjärnfunktioner avses kognition (tankeförmåga) och psykisk hälsa exempelvis motståndskraft mot stress.

Även potentiella mediatorer, exempelvis kondition och sömnkvalitet samt tänkbara moderatorer såsom ålder, kön och utbildningsbakgrund kommer att undersökas.

Resultaten från tvärsnittsstudierna i delprojekt 1 kommer att användas i utformningen av delprojekt 2 som innebär fördjupade studier i laboratoriemiljö, för att förstå vilket fysiskt aktivitetsmönster som bäst främjar hjärnhälsan för individer med stillasittande arbete.

Projektledare: docent Victoria Blom 

Publikationer från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 1)

 Författare Titel År URL
Nooijen, Carla F J
Kallings, Lena
Blom, Victoria
Ekblom, Örjan
Forsell, Yvonne
Ekblom, Maria
Common Perceived Barriers and Facilitators for Reducing Sedentary Behaviour among Office Workers. 2018 Fulltext