Delprojekt

Hjärnhälsa i skolan - vår kärnfråga

Forskningsprojektet är stort och omfattar en rad delfrågor som sammantaget ska besvara den övergripande kärnfrågan - Vilket är förhållandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar, och hur kan fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa på ett långsiktigt hållbart sätt genomföras i skolor?

Tre delprojekt

Kärnfrågan kommer att undersökas i tre steg och delprojekt. I delprojekt 1 kartlägger vi ett representativt urval av vanliga skolungdomar för att få en bild av nuläget. Kartläggningen kommer att erbjuda ny, detaljerad kunskap om sambanden mellan fysiska aktivitetsmönster, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar. Denna kunskap fungerar som underlag för delprojekt 2.

I det 2:a delprojektet fördjupar vi oss i studier av de samband som vi identifierar i delprojekt 1. Vi kommer att detaljstudera blodförsörjningen och annat som omedelbart påverkas inuti kroppen när ungdomarna rör på sig och hur sådana fysiologiska effekter påverkar tankeförmågan och den mentala hälsan vid olika rörelsemönster.

Resultat från delprojekt 1 och 2 används sedan i delprojekt 3 som utgångspunkt för att utforma vetenskapligt baserade insatser, utformade för att passa i skolornas vardag. Skolpersonal, forskare och representanter från de medverkande företagen och ideella organisationerna, kommer att samproducera kunskap för att finna vägar till regelbunden och meningsfull fysisk aktivitet under hela skoldagen i syfte att främja hälsosamma hjärnfunktioner.

Delprojekt 1 leds av doktor Gisela Nyberg
Delprojekt 2 leds av docent Örjan Ekblom
Delprojekt 3 leds av professor Håkan Larsson