Fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa bland skolungdomar

  • Forskningsprojektet "Fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa bland skolungdomar", förkortat "Hjärnhälsa i skolan", syftar till att undersöka förhållandet mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner samt hur skolor kan bedriva fysisk aktivitet för främjande av hälsosamma hjärnfunktioner.

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige och de flesta andra länder i Västvärlden ökar. Det medför ökat lidande, sämre förmåga att studera och arbeta samt en högre risk för framtida sjukdomar för våra ungdomar.

Klicka på bilden så startas filmen

Klicka på bilden ovan för att se filmen som visar de forskare och elever som deltar i forskningsstudien om samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa.

Hjärnhälsa i skolan - vår kärnfråga

Forskningsprojektet är stort och omfattar en rad delfrågor som sammantaget ska besvara den övergripande kärnfrågan - Vilket är förhållandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar, och hur kan fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa på ett långsiktigt hållbart sätt genomföras i skolor?

Kärnfrågan kommer att undersökas i tre steg och delprojekt. Läs mer om delprojekten

Läs mer om vilka tester som görs på de elever som deltar i projektet.

Bakgrund

Kunskapsluckor

Många skolor organiserar därför idag fysiska och pulshöjande aktiviteter för att förbättra elevernas studieresultat och mentala hälsa. Att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa vet vi, men initiativen i skolorna blottar också kunskapsluckor.

Med nya mätmetoder kan vi idag detaljstudera vad som händer inuti en ung människas kropp vid fysisk aktivitet och koppla fynden till pålitliga studier av elevernas tankeförmåga och upplevda mentala hälsa. Det gör vi i forskningsprojektet "Fysisk aktivitet för främjande av hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar" som vi förkortar "Hjärnhälsa i skolan".

Vetenskapliga arbetsformer

Målet med projektet är att skapa vetenskapligt underbyggda och fungerande arbetsformer som omfattar hela skolan och hela skoldagen för att alla elever ska få tillgång till meningsfull fysisk aktivitet som främjar deras hjärnhälsa.

Det råder akut brist på kunskap om förhållandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande, kost och hälsosamma hjärnfunktioner. Detta förhindrar utveckling av hälsorekommendationer och förbättring av olika verksamheter som riktar sig till barn och unga. Kunskapsbristen hindrar också innovation och framsteg i varu- och tjänsteutvecklingen.

Svensk framtida konkurrenskraft

Skolan är i fokus i detta forskningsprojekt, men i förlängningen är betydelsen av ökad kunskap inom detta område vidare än så. När nästa generation når arbetsför ålder och är sämre rustad för arbetslivets ökande krav på intellektuell prestation utgör försämrad hjärnhälsa ett hot mot svensk konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

Agenda 2030 attraherar samarbetspartner

Projektet "Hjärnhälsa i skolan" fångar upp flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och har därför attraherat en rad samarbetsparter som vill bidra till att nå hållbarhetsmålen genom ny kunskap för att möjliggöra en bra framtid för nästa generation.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att forskare i olika vetenskapliga discipliner medverkar i forskningsstudien.

Projektet samfinansieras av

  • KK-stiftelsen,
  • Coop AB,
  • Skanska,
  • IKEA,
  • Generation Pep,
  • Skandia och
  • Konsumentföreningen Stockholm
  • samt GIH.

 

Adress till denna sida www.gih.se/hjarnhalsaiskolan

Film hjärnhälsa i skolan

Film om forskare och elever som deltar i studien om samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa. (icon) Film om hjärnhälsa i skolan