Aktivitetsbaserade kontor - implementering och utvärdering av det aktivitetsbaserade kontoret.

Förändringar i arbetslivet kräver mer flexibilitet av organisationer. Ett sätt att skapa flexibilitet gällande kontorsanvändning är en ny kontorstyp - aktivitetsbaserade kontor, så kallade AB-kontor.

Vad definierar ett AB-kontor?

Vad som karaktäriserar aktivitetsbaserade kontor är att de anställda inte har en fast plats utan istället är det arbetsuppgifterna som styr var och hur man arbetar på kontoret.

Ett aktivitetsbaserade kontor är oftast uppdelat i olika zoner, exempelvis tyst zon, mellanzon och aktiv zon. De anställda väljer zon baserat på vilken arbetsuppgift och behov de har för stunden.

Precis som det låter är ”tyst zon” lugna platser där man kan arbeta med koncentrationskrävande uppgifter.

I mellanzonen sitter man tillsammans med kollegor på liknande sätt som i ett öppet kontorslandskap.

I aktiva zoner möts man för diskussioner, arbetar i grupp eller enskilt, ofta i kaféliknande miljöer med soffgrupper och större konferensbord.

Utöver de olika zonerna brukar det också finnas mötesrum, telefonrum och förvaringsutrymmen för de anställda.

Vilka effekter har ett AB-kontor?

Trots att många organisationer väljer att införa den nya kontorsformen så finns det förhållandevis lite forskning kring implementeringsprocessens betydelse samt vilka effekter aktivitetsbaserade kontor har på anställda. Det är dock välkänt att den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse för vår hälsa. 

Forskningsprojektets syfte

I forskningsprojektet undersöks vad som stödjer eller hindrar implementeringen av aktivitetsbaserade kontor och hur kontoret påverkar de anställda.

Mer specifikt undersökt effekterna på deltagarnas hälsa, välbefinnande, produktivitet, fysisk aktivitet och rörelsemönster. 

Projektet kommer att ge värdefull kunskap kring vilka effekter ett aktivitetsbaserat kontor har på de anställda och hur man på bästa sätt kan stödja införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Resultaten kommer att utgöra en del i ett teoretiskt underlag för råd och riktlinjer kring implementeringen av nya kontorsmiljöer. Projektet kan med andra ord ge stor nytta i praktiken samt för forskningen.

Samarbetspartners

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan GIH och de deltagande företagen

  • ICA gruppen AB,
  • NCC,
  • Previa och
  • Tenant & Partner.

Deltagarna i projektet är de anställda på ICAs huvudkontor och forskargruppen följer ICAs flytt till aktivitetsbaserat kontor.