Physical fitness and overweight in Swedish youths

Örjan Ekblom:

Avhandling "Physical fitness and overweight in Swedish youths"

Disputation 12 april 2005 kl 9.00 i Aulan, Idrottshögskolan i Stockholm.

Opponent: Prof. Pekka Oja, (UKK Institute for Health Promotion Research, Tammerfors, Finland)

Handledare: Huvudhandledare: Prof. em. P.-O. Åstrand, KI, bihandledare dr. Ulf Bergh, FOI samt prof. Anders Ahlbom, Institutet för miljömedicin, KI

Avhandlingen går att beställa från författaren utan kostnad.

SammanfattningAvhandlingens omslag Örjan Ekblom

Avhandlingen behandlar huvudsakligen två områden - övervikt samt fysisk prestationsförmåga. Den beskriver:

 • förekomsten av övervikt och fetma 
 • förändringar och regionala variationer i förekomst av övervikt och fetma
 • förändringar i fysisk prestationsförmåga övervikten och fetmans samband med fysisk aktivitet 
 • den fysiska prestationsförmågans samband med fysisk aktivitet

Det datamaterial som använts är hämtat från GIH:s SIH-studie (Skola – Idrott – Hälsa) 2001 respektive 2004.

SIH-studien är till stora delar unik och innehåller uppmätt data på prestationsförmåga hos barn utifrån ett slumpmässigt urval av skolor. Tillsammans med idrottslärare, pedagoger, historiker och idrottsmedicinare, har en mycket bred databas tagits fram, vilket tidigare saknats. Som jämförelsematerial har ett liknande, men mindre datamaterial från 1987 använts.  

Vid jämförelsen mellan åren 1987 och 2001 fann vi en ökning av förekomsten av övervikt och fetma från 7,6 % till 20,1 %, alltså drygt en fördubbling.  

Förekomsten både 1987 och 2001 var högst i de yngre åldrarna, något som kan tolkas som att den ökning vi upplevt under denna tidsperiod ännu inte är över.  

Förekomsten av övervikt var högst hos barn som gick i skolor utanför de stora städerna, vilket verkade vara särskilt uttalat hos flickor.

Sambandet mellan övervikt och fysisk aktivitet var starkt hos barn vid 10 och 13 års ålder. Hos dessa var förekomsten av övervikt och fetma nära dubbelt så stor hos fysiskt inaktiva, jämfört med de mest aktiva. Hos 16-åringarna, var sambandet dock svagare, eventuellt beroende på den definition av övervikt som använts (BMI).

Angående den fysiska prestationsförmågan, återfanns skillnader vid jämförelser mellan urvalen från 1987 och 2001. Denna förändring i prestationsförmåga var tydligast i tester av överkroppens muskulatur, mindre tydliga avseende bukens muskler och minst tydliga hos benmuskulaturens prestationsförmåga.

Angående förändringar i beräknad maximal syreupptagningsförmåga, återfanns inga skillnader mellan 1987 och 2001 hos flickor, emedan en nära 10 % nedgång återfanns hos pojkar (i detta fall studerades bara 16-åringar).

Prestationsförmågan (både styrka och kondition) var starkt kopplad till den fysiska aktiviteten hos 13- och 16-åringar, men mindre starkt hos 10-åringar. Det har visats tidigare att barn före puberteten får en mindre ökning av den maximala syreupptagningsförmågan vid konditionsträning, jämfört med vuxna. Denna studie visar att det också kan avläsas i ett stort tvärsnitt.

Den fjärde studien innehåller data från upprepade tester med syfte att studera hur resultaten från de använda testerna varierar spontant, d v s utan att någon intervention genomförts. Resultaten från studien är tänkt att användas vid utformandet av interventionsstudier, då man använder samma typ av tester, för att beräkna hur många försökspersoner som behövs.  

Avhandlingen rymmer flera slutsatser:  

Övervikt

 • Unga, i synnerhet flickor, är en ny riskgrupp för övervikt. Nära 27 % av de tioåriga flickorna i vårt urval från 2001 är överviktiga eller feta.
 • En annan riskgrupp är barn utanför de stora städerna. Förekomsten av övervikt och fetma är högre där jämfört med de barn som går i skolan i de största städerna i Sverige.
 • Interventioner för ökad fysisk aktivitet kan utvärderas mot förekomst av övervikt hos 10- och 13 åringar.
 • Interventioner för ökad fysisk aktivitet bör inte utvärderas mot förekomst av övervikt (mätt med BMI) hos 16-åringar, då detta samband är svagt.  

Prestationsförmåga

 • Styrkan och uthålligheten i överkroppens muskler verkar ha minskat hos många ungdomar de senaste åren. Konditionen har minskat hos pojkarna.
 • Interventioner för ökad fysisk aktivitet kan utvärderas mot prestationsförmågan hos 13- och 16-åringar, men bör inte vara förstahandsvalet vid studier på 10-åringar.
 • Möjligheterna är goda att på förhand undvika att genomföra interventionsstudier med för låg teststyrka (power), genom data som presenteras i artikel 4.

Ett viktigt användningsområde för denna datamängd är att tjäna som referensmaterial till andra studier, särskilt i framtiden om man ånyo vill studera tidstrender. 

Adress till denna sida: www.gih.se/disputationOE