Arbetsfysiologi

Fysiologi är ett prioriterat forskningsområde vid Gymnastik- och idrottshögskolan och har sin bas vid Åstrandlaboratoriet. Read more about this research area "Physiology".

Historik

Den fysiologiska forskningens historia vid Gymnastik- och idrottshögskolan har sin början 1941 när Erik Hohwü-Christensen tillträdde en nyskapad professur i kroppsövningarnas fysiologi och hygien vid Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (GCI). Per Henrik Lings tes att gymnastiken skall bygga på människoorganismens lagar började därmed att förverkligas.

Erik Hohwü-Christensen hade en gedigen vetenskaplig skolning från Köpenhamn. Han hade bl.a. haft Nobelpristagaren August Krogh som lärare, och han skulle själv lyckas bygga upp en forskning av mycket hög klass. Exempel på namnkunniga forskare som fått sin skolning i den miljön är Per-Olof och Irma Åstrand, Bengt Saltin och Björn Ekblom.

Många aspekter av arbets- och idrottsfysiologi har studerats under årens lopp. Och forskningen har varit av både grundvetenskaplig och tillämpad karaktär. En central linje inom forskningen har varit vad som begränsar prestationsförmågan, och då främst den som är knuten till syreupptagningen, samt hur olika former av träning påverkar detta. En annan framträdande linje under senare år har belyst anpassningsmekanismer i muskulaturen vid fysisk aktivitet och inaktivitet.

Nuvarande forskning

Nuvarande forskning kan beskrivas som övergripande arbetsfysiologisk forskning med inriktning mot såväl fysisk prestationsförmåga som hälsa och välbefinnande. Här ingår forskning om:

  • kroppens adaptation till akut arbete och träning,
  • nutritionens betydelse för fysisk prestationsförmåga,
  • muskelns anpassning till uthållighetsträning och styrketräning,
  • fysisk aktivitet och motionsvanor hos barn och vuxna, delvis kopplat till epidemiologiska frågeställningar,
  • träning och insulinkänslighet,
  • mitokondriernas funktion i den humana muskulaturen,

Den metodik som regelbundet används är traditionell bestämning av syreupptagning och fysisk prestationsförmåga, samt provtagning i form av muskelbiopsi och blodprov. Laboratoriet har en biokemisk avdelning med modern utrustning för analyser av vävnadsprov. Här ingår analyser av muskelfibersammansättning, enzym- och metabolitbestämningar,, bestämning av proteinuttryck (Western blot), genuttryck (PCR-analys), samt mätning av mitokondriell funktion i isolerade muskelpreparationer.

Verksamheten vid Åstrandlaboratoriet har en stark koppling till Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, men även med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Gästforskare från olika länder (Kina, USA, Danmark, Grekland, Italien, Storbritanien) vistas regelbundet vid laboratoriet.

Till forskningsgrupperna i arbetsfysiologi

Adress till denna sida: www.gih.se/fysiologi

Människors muskelminne

Forskningsprojekt undersöker om människor har muskelminne.

Läs om projektet

Stillasittande

Forskningsprojektet om hur fysisk aktivitet respektive stillasittande påverkar din framtida hälsa.

Läs mer