Forskningsgrupper

GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med spetskompetens i forskningsfrågor i ett brett spektrum; från biokemi till idrottshistoria.

GIH är för närvarande inne i en dynamisk utveckling som ger förutsättningar för en ökad forskningspotential.

Utmärkande för GIH:s forskning är att den utgår från ett salutogent perspektiv. Det vill säga från den friska människans möjligheter att stärka sina förutsättningar att vara frisk och uppleva hälsa och välbefinnande. Vad orsakar och vidmakthåller god hälsa? Det är viktigt i jämförelse med stor del av den medicinska forskningen som försöker förklara varför människor blir sjuka.

Forskare vid GIH innehar en hög kompetens inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa och de studier som bedrivs vilar på en etablerad humanistisk och samhällsvetenskaplig respektive medicinsk och naturvetenskaplig kunskapsbas.

GIH:s forskning utgår även från ett hållbarhetsperspektiv där människors villkor och förutsättningar för att vara fysiskt aktiva avseende tillgänglighet, delaktighet och social rättvisa är i fokus i syfte att främja välbefinnande, prestation och estetisk upplevelse, men också med syftet att kunna förebygga sjukdomar.

GIH vill bidra till att öka högskolans kunskapsbidrag i samhället, både nationellt och internationellt.

Fysiologi och rörelselära

Forskningsgrupper och laboratorier har byggts upp i fysiologi respektive rörelselära för studier av exempelvis cirkulation, energiomsättning, cellulära och subcellulära reglermekanismer och deras anpassning till fysisk aktivitet och inaktivitet, rörelseteknik, muskelkoordination och ledbelastning. Grupperna leds av professorer och inrymmer ett antal disputerade och doktorander. Gästforskare och gäststuderande förekommer regelbundet från länder inom och utom EU.

Humaniora och samhällsvetenskap

Den humanistiska och samhällsvetenskapliga idrottsforskningen vid GIH bedrivs huvudsakligen i tre forskningsgrupper: idrottspedagogik och fritidskultur, idrottspsykologi, sociologi och idrottshistoria. Den förstnämnda är en gruppering som byggts upp under lång tid, leds av en professor, har regelbundet internationellt utbyte, en levande seminarieverksamhet och ett antal doktorander. De två sistnämnda grupperingarna är av nyare ursprung och mindre storlek. Miljöerna kännetecknas av en hög produktivitet och spridning av forskningsresultat samt internationell samverkan.

Flervetenskap

Flervetenskapliga forskningsprojektet Fysisk aktivitet och hjärnhälsa har som syfte att förbättra arbetsmiljön för anställda med stillasittande arbete. Temaområdet rörelse, hälsa och miljö beforskas av en flervetenskaplig forskningsgrupp med mål att beforska faktorer vid arbetspendling. Det har även bildats en fou-grupp kring friluftslivets praktik.