Anvisningar Överste och fru Adolf Johnssons fond våren 2017

Ändamål

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas efter förslag av lärarkollegiet som stipendier åt behövande, duktiga studenter på så sätt att det årligen disponibla beloppet till stipendier blir lika stort för kvinnliga och manliga studenter.

Behöriga att nomineras

Student som slutfört ett självständigt arbete på kandidat-, magister- eller masternivå under vårterminen 2016 kan nomineras till premium ur Överste och Fru Adolf Johnssons fond.

Urvalsgrund

För att bli nominerad krävs att studenten är antagen och registrerad för studier vid GIH.

Företräde ges åt student som har uppnått godkänt resultat samtliga tidigare terminer vid GIH motsvarande 30 hp per termin genomgående har mycket goda studieresultat samt har producerat ett framstående självständigt arbete.

Ansökan

Nominering av student till stipendierna görs elektroniskt av undervisande lärare eller handledare. Nomineringen, med en skriftlig motivering tillsammans med redogörelse för eventuella omständigheter utifrån ovan angivna förutsättningar och urvalsgrunder, ställs till Överste och Fru Adolf Johnssons fond via GIH:s webb.

Stipendiet kommer att utannonseras årligen vid ett eller flera tillfällen. För sent inkommen eller ofullständig nominering beaktas inte.

Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.

Tidigare stipendemottagare

Sedan 2014 har stipendiet tilldelats studenter som har skrivit en uppsats av mycket hög kvalitet.

Uppsatser som tidigare tilldelats stipendiemedel ur Överste och Fru Adolf Janssons fond