Anvisningar Karin Ljungwaldhs fond våren 2017

  • För kvinnliga lärarstudenter
  • För kvinnliga lärare

För kvinnliga lärarstudenter

Ändamål

Stipendierna utdelas som uppmuntran till kvinnor som studerar till lärare/ämneslärare med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Behöriga att söka

Kvinnor som studerar vid GIH:s lärar/ämneslärarprogram med inriktning mot idrott och hälsa. För att erhålla stipendium krävs att studenten är antagen och registrerad för studier vid GIH samt har genomfört minst två terminers studier vid GIH med godkänt resultat (60 hp).

Student som söker stipendium efter flera terminer ska ha uppnått godkänt resultat samtliga tidigare terminer motsvarande 30 hp per termin. Studenter som går sitt sista år på GIH ska ha fullgjort 15 hp terminen innan.

Eventuell resttentamen ska vara godkänd vid ansökningstillfället.

Studenten kan beviljas stipendium 1 gång per år ur varje fond.

Ansökan

Det maximala stipendiebeloppet är 10 000 kr per student. Stipendium kan sökas företrädesvis för kurs, studieresa eller annan verksamhet som är relevant för utbildningen och som bedöms förbättra sökandes förutsättningar på den framtida arbetsmarknaden.

Om medel söks för deltagande i kurs måste kursprogram lämnas in.

Stipendierna söks via GIH:s webb. I ansökan ska sökanden motivera sitt behov av stipendium samt ange sina studieresultat genom Ladok-utdrag som finns att hämta på Utbildningsavdelningen eller i Biblioteket. Blanketten "Försäkran" lämnas i receptionen.

Komplett ansökan ska lämnas in. Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas ej.

Utbetalning

Handläggning och utbetalning styrs av fondernas bokslut och betalas ut så snart det är möjligt efter att beslut om utdelning har publicerats. Kom ihåg att ange vilket konto pengarna ska sättas in på.

Redovisning

Redovisning av hur stipendiemedlen har använts ska göras via GIH:s webb senast på angivet datum. Stipendiemedel som inte tagits i anspråk ska återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405. Resterande medel som understiger 200 kronor behöver inte betalas tillbaka.

På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

För kvinnliga lärare

Ändamål

Stipendierna utdelas som resestipendier till kvinnliga lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Behöriga att söka

Stipendiet är avsett för kvinnliga lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan som undervisar på lärar/ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa. Företräde ges åt kvinnliga lärare som har en anställning omfattande minst 50 % tjänstgöring.

Ansökan

Stipendium kan sökas företrädesvis för kurs, studieresa eller annan verksamhet som är relevant för sökandens yrkesutövning vid GIH.

Stipendierna söks via GIH:s webb. I ansökan ska sökanden redovisa ändamålet med studieresan samt ange tjänstgöringsgrad. Blanketten "Försäkran" ska lämnas in och kvitteras av GIH:s reception.

Utbetalning

Det maximala stipendiebeloppet är 5000 kronor per sökande. Kom ihåg att ange till vilket konto pengarna ska betalas ut. 

Redovisning

Redovisning av beviljat stipendium ska göras via GIH:s webb senast på angivet datum. Stipendiemedel som inte tagits i anspråk ska återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405. Resterande medel som understiger 200 kronor behöver inte betalas tillbaka.

På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.