Personskadeförsäkring

Om personskadeförsäkring för dig som är student.

Regeringen har godkänt ett avtal mellan Kammarkollegiet och CSN som innebär att alla studenter vid statliga universitet och högskolor får en personskadeförsäkring.

Den nya personskadeförsäkringen ska i princip motsvara en arbetstagares skydd vid arbetsskada. Försäkringen gäller i Sverige och bekostas av respektive högskola.

Skadeanmälan

När en skada inträffat och om ersättning önskas enligt personskadeförsäkringen, skall skadeanmälan göras på en särskild blankett. Blanketten kan laddas ned på Kammarkollegiets webbsida Gratis studentförsäkring eller hämtas hos GIH:s personalavdelningen eller i receptionen. Ifylld och undertecknad skadeanmälan lämnas till personalavdelningen som styrker registrering för studier vid GIH - samt om möjligt - att skadan inträffat under "skoltid" eller under direkt färd mellan bostaden och den plats "skoltiden" tillbringas.

Arbetsskada under praktik

Har skadan inträffat under praktikarbete bör även anmälan göras till Försäkringskassan som arbetsskada. GIH har också policyn att alla skador som inträffar under ”skoltid” eller under direkt färd mellan bostaden och den plats ”skoltiden” tillbringas ska anmälas till Försäkringskassan. Blanketten finns att hämta på personalavdelningen och i receptionen. Anmälan om arbetsskada lämnas till huvudskyddsombudet som efter granskning lämnar anmälan vidare till personalavdelningen. Anmälan i original skickas därefter till berörd försäkringskassa. GIH behåller en kopia av anmälan.

Nya villkor för personskadeförsäkringen

Från den 14 oktober 2010 gäller en del nya villkor i personskadeförsäkringen för studenter.

Nya villkor

  • Förtydliganden har skett när det gäller vad som avses med skoltid.
  • Olycksfall har fått en ny definition för att passa bättre för de utbildningar med fysisk träning eller annan hög fysisk belastning. (Denna förändring kan vara positiv för GIH:s studenter då man inte längre definierar olycksfall enbart som en skada uppkommen av yttre våld mot kroppen. Se vidare under punkt 6, stycke 2, i det länkade materialet om försäkringsvillkor.)
  • Undantag som tillämpats i den praktiska skaderegleringen har blivit tydligare genom att de tas med i villkoren.

Du hittar mer information om villkoren för personskadeförsäkringen på kammarkollegiet.se eller på deras specialinriktade hemsida Gratis studentförsäkring.

Adress till denna sida www.gih.se/studentforsakring