Generella användarregler

När du börjar din utbildning på GIH tilldelas du ett student IT-konto för att kunna logga in på GIH:s studentdatorer och använda GIH:s IT-tjänster. Du skriver då på en ansvarsförbindelse. Läs nedan vad som omfattas av ansvarsförbindelsen.

Allmänt

GIH:s IT-resurser ägs av GIH och är avsedda att användas i och för GIH:s uppdrag att tillhandahålla utbildning, forskning och därtill knuten administration samt för samverkan med det omgivande samhållet, den s k tredje uppgiften. All annan användning är otillåten, om inte annat anges av dessa användarregler.

Med IT-resurser menas datorer, nätverk och all annan kringutrustning ex skrivare, scanners, kopiatorer, trådlöst nät, som nyttjas i samband med hantering av information i digital form.

GIH:s IT-resurser får inte på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information:

 • I strid mot gällande lagstiftning, t e x hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrättsbrott.
 • Som är att betrakta som politisk, ideologisk eller religiös propaganda
 • I strid mot PuL:s (personuppgiftslagen) stadgad om den personliga integriteten
 • Som kan uppfattas som kränkande eller stötande
 • Som syftar till att marknadsföra produkter eller tjänster som saknar anknytning till GIH
 • På annat sätt störa GIH:s IT-verksamhet

Användning får inte heller ske i strid mot SUNET:s regler. Se http://www.sunet.se/Om-sunet/Policyfragor/Tillaten-anvandning.html

Vid nyttjandet av GIH:s IT-resurser ska GIH:s namn, anseende och goda rykte beaktas.

Behörig användare

Behörig användare är den som tilldelats behörighet att nyttja GIH:s IT-resurser. Behörigheten är personlig och får inte överlåtas eller på annat sätt göras tillgänglig för annan.

Det är otillåtet att utnyttja någon annans behörighet eller utnyttja felkonfigurationer, programfel eller på annat sätt manipulera IT-resurserna.

Behörigheten är tidsbegränsad och upphör efter 6 mån inaktivitet, om inte annat har avtalats.

Behörigheten kan dras tillbaka vid överträdelse omedelbart av IT-ansvarig vid överträdelse av användarreglerna.

Användning av internet

Internet är avsett att användas för informationssökning och andra relevanta ändamål inom och för GIH:s verksamhet.

Det är förbjudet att:

 • Besöka webbsidor med pornografiskt, rasistiskt eller annat innehåll som kan väcka anstöt
 • Att ladda ner program och filer om de kan påverka IT-säkerheten vid GIH, vid osäkerhet kontakta IT-avdelningen
 • Att använda sig av bittorrent-program ex. Piratebay, Tankafetast etc.
 • Att sprida och/eller förfoga över upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd

Användning av e-post

 • E-post är avsedd att användas för kommunikation internt och externt för GIH och GIH:s verksamhet
 • E-post får inte användas för politiska, kommersiella eller andra syften som strider mot GIH:s verksamhet
 • Undvik att bifoga stora dokument med e-post då det kan medföra överbelastning av servrar och nätverk
 • Det har upprättats en e-post policy som finns på intranätet

Distansåtkomst

 • Endast GIH:s personal kan komma åt GIH:s nätverk från distans via VPN
 • Personal kan komma åt sin mail med säker inloggning
 • Studenter kan komma åt sin mail och läroplattformen utifrån
 • Användarreglerna ska respekteras även vid distansåtkomst 

Regler för val av lösenord

 • Lösenordet ska bestå av minst 6 tecken, varav en stor bokstav och en siffra
 • Skriv inte upp lösenord i anslutning till datorplatsen
 • Spara inte ditt användarid och lösenord för automatisk inloggning
 • Lösenord ska omgående bytas vid misstanke om att någon annan reda på det

Övriga säkerhetsregler

Identifiering 

Det är inte tillåtet att dölja användaridentiteten vid nyttjande av GIH:s IT-resurser

Avlyssning

Det är inte tillåtet att avlyssna nätverkstrafik, undantag för IT-avdelningen.

Skyddsvärd information får inte skickas i klartext över nätverket. Ex. lösenord, portkoder mm. 

Virus

Det är förbjudet att medvetet sprida virus eller annan kod till eller ifrån GIH:s IT-resurser.

Kontroll och övervakning av IT-system 

Användare av GIH:s IT-resurser som upptäcker fel eller annat som kan vara av betydelse för driften ska genast rapportera detta till IT-avdelningen.

IT-resurserna övervakas 365/7/24. Det sker även periodisk loggning av händelser och nättrafik. Dessa kan komma att användas vid eventuell överträdelse av användarreglerna.

Påföljder vid överträdelse av användarregler:

Vid överträdelse av GIH:s användarregler kan användaren bli helt eller delvis avstängd från GIH:s IT-resurser

Misskött eller missbrukad IT-resurs kan med omedelbar verkan stängas av 

Disciplinära påföljder för student

Student kan vid överträdelse riskera att anmälas till rektor. De disciplinära påföljderna är disciplinansvar eller avstängning.

Brott

Användare som misstänks för brott enligt brottsbalken kan bli föremål för polisanmälan.