Studiedokumentation

Varje högskoleenhet ska enligt högskoleförordningen föra ett lokalt register över de studerande och deras studieresultat (SFS 1993:100). Bestämmelser om hur registret ska användas finns i Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).

Rätten att erhålla registerutdrag regleras i Personuppgiftslagen (PUL), 26§. Enligt 28§ har du rätt att begära att personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte behandlats i enlighet med denna lag. Uppgifter om dig, som är allmänna handlingar i registren, kan enligt offentlighetsprincipen lämnas ut.

GIH för ett datorbaserat register (Ladok) över sina studenter. I registret finns uppgifter om namn, adress och grundläggande behörighet. Fortlöpande förs uppgifter om registreringar och studieresultat in.

Vid varje tillfälle som ett resultat läggs in i Ladok får du som student ett meddelande skickat till din e-postadress på studentservern (se avsnitt 16 om IT-resurser för studenter).

Till Utbildnings- och forskningavdelningen vänder du dig om du behöver intyg, examensbevis och registerutdrag.

På GIHs hemsida under snabbvalsmenyn, finns blanketter för tillgodoräkning, studieuppehåll, byte av praktikort och studieavbrott.

Alla ansökningar lämnas till registrator vid GIH för diarieföring.