Tillgodoräkning av tidigare utbildning

Tillgodoräknande

Tillgodoräkningar regleras i Högskoleförordningens 6 kapitel 6 -8 §

Ansökan om tillgodoräkning görs skriftligen på en särskild blankett, vilken finns på GIHs hemsida under snabbval/blanketter. Till ansökan skall bifogas handlingar som styrker åberopade kunskaper och färdigheter (t ex utbildnings-/kursbevis, kursplaner och kurslitteratur, tjänst-göringstintyg).

 Använd blanketten för tillgodoräknande och följ instruktionerna. Blanketter GIH