Personuppgiftslagen

Om de uppgifter du lämnar i din anmälan.

I antagningsregistret sparas vissa behörighetsgivande handlingar. När du blir antagen till GIH, förs nödvändiga uppgifter om dig in i vårt studiedokumentationssystem (Ladok). Bestämmelser om hur registren ska föras finns i Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153, med ändringar).

Enligt personuppgiftslagen, PuL, (SFS 1998:204, med ändringar) har alla som finns i registren rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats.  Enligt 28§ PuL har du rätt att begära att personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte behandlats i enlighet med denna lag. Uppgifter om dig, som är allmänna handlingar i registren, kan enligt offentlighetsprincipen lämnas ut.