Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet och kvalitetskulturen vid GIH är en viktig del för att högskolan fortsatt framgångsrikt ska kunna möta höga förväntningar från studenter, avnämare/omvärlden och oss själva.  

Kvalitetsarbetet vid GIH ska säkerställa att högskolans verksamhet når målen som regleras i lag, förordningstexter och regleringsbrev samt de mål som har formulerats i GIH:s mål- och visionsdokument och GIH:s forsknings- och utbildningsstrategi för perioden.

System för kvalitetsarbete vid GIH  

I dokumentet ”System för kvalitetsarbete” beskrivs det övergripande och sammanhållande ramverket samt de olika verksamheternas och enheternas kvalitetsarbete översiktligt. Huvuddokumentet "System för kvalitetsarbete" ligger under GIH:s övergripande styrdokument.

Konkreta beskrivningar av kvalitetsarbetet

En mer konkret beskrivning av kvalitetsarbetet återfinns i separata dokument i form av verksamhetsplaner samt riktlinjer för kvalitetsarbete inom respektive verksamhetsområde.   

Dokumenten återfinns på sidan "Styrdokument vid GIH" under Utbildning och forskning.

Adress till denna sida: www.gih.se/kvalitetsarbete