Studievägledning för doktorander

Forskningshandläggaren arbetar som resurs- och stödperson för enskilda doktorander och med högskolegemensamma doktorand- och utbildningsfrågor.

Forskningshandläggaren har ansvaret för att följa doktorandernas utbildning och studiesociala miljö. Arbetet sker i samarbete med doktorandgruppen, FFN, institutionen, personalavdelningen och personalorganisationerna. Forskningshandläggaren ansvarar och är också sammankallande för ett forum för studerande på forskarnivå där diskussioner och information om utbildningen ges.

Det är också är viktigt att utbildningen på forskarnivå förbereder doktorander för det fortsatta yrkeslivet både inom och utanför högskolevärlden. Utbildningen på forskarnivå vid GIH inkluderar därför karriärplanering. Forskningshandläggaren har ansvar för att anordna kurser i karriärplanering och för att exempelvis bjuda in framtida arbetsgivare. Här ger GIH:s omfattande kontakter med skola, idrottsrörelse och andra avnämare goda möjligheter att ge doktoranderna en bra start i deras yrkesliv. Doktoranderna ska ges möjlighet att klargöra sin kompetens, reflektera över arbets‐ och livssituationen, målen för utbildningen och dess möjligheter både inom och utanför högskolan.