Halvtidsseminarium

Vid GIH tillämpas halvtidsseminarium efter motsvarande två års heltidsstudier. Tidpunkten är inte beroende av antalet publicerade artiklar eller framtagna manuskript. Seminariet syftar till att säkerställa att lärandemålen för utbildning på forskarnivå är på väg att uppnås och utgör inte en formell examination.

Doktoranden ska

  • visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
  • visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Doktoranden ansöker hos FFN om att genomföra halvtidsseminariet. Blanketten finns på intranätet. Det finns också en checklista för halvtidsseminariet dar alla steg som måste tas för att genomföra seminariet finns med. Checklista för halvtidskontroll

Till seminariet utses två granskare, en extern och en intern forskare. Granskarna ska vara disputerade varav minst en med docentkompetens. De utses av FFN efter förslag från handledaren och ska sakna jäv i förhållande både till doktorand och till handledare.Granskarna ska göra en skriftlig bedömning av arbetets progression och möjligheten för doktoranden att slutföra arbetet inom den stipulerade studietiden.

Innan seminariet ska samtliga obligatoriska kurser i den individuella studieplanen vara avklarade. Inför seminariet ska doktoranden skriftligt sammanfatta de hittills uppnådda resultaten, samt ge en översiktlig beskrivning av planerna för det fortsatta arbetet. Den skriftliga sammanfattningen ska omfatta mellan 5 och 20 sidor. Publicerade arbeten eller arbeten i manusform bifogas som bilaga. Förutom den skriftliga sammanfattningen ska följande handlingar bifogas:

individuell studieplan,

vederbörliga kopior på etiska tillstånd från forskningsetisk nämnd,

sammanställning av avklarade kurser med bifogade verifikationer.

Vid seminariet gör doktoranden en muntlig presentation samt försvarar sitt arbete.

Undantag från krav på halvtidsseminarium ges för doktorander som har, eller har för avsikt att avlägga, en licentiatexamen i idrottsvetenskap.