Lika villkor

Enligt högskolelagen ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas i högskolornas verksamhet. Det finns också bestämmelser i diskrimineringslagen som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och sökande till högskolan oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

GIH har en rättsäker arbetsmiljö för alla anställda och studenter. Målet är att alla studenter ska bemötas sakligt och behandlas med respekt för sin person, sina värderingar och handlingar, under förutsättning att dessa inte är lagstridiga eller kränkande för andra. Exempelvis arbetar GIH med att skapa en rättsäker antagningsprocess till utbildning på forskarnivå där alla anställningar som doktorand utlyses och urvalet sker öppet och dokumenteras noga.

Det är viktigt att alla doktorander och handledare får information om vilka regler som gäller inom utbildningen. Därför ska varje doktorand genomgå en introduktion till utbildning på forskarnivå. I denna introduktion ingår avsnitt om arbetet mot lika villkor vid GIH. Samtidigt får doktoranden en strukturerad och välkomnande arbetsplatsintroduktion.

Vid GIH hanterar personalavdelningen anmälan av upplevda fall av diskriminering och trakasserier. När högskolan får kännedom om trakasserier eller diskriminering måste den utan dröjsmål utreda omständigheterna och därefter vidta de åtgärder som krävs för att förhindra att trakasserierna eller diskrimineringen fortsätter. En doktorand som upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier bör i första hand vända sig till närmaste chef eller någon annan anställd person på GIH som hon eller han litar på. I dessa fall kan forskningshandläggaren fungera som doktorandernas resurs.  Samtliga chefer på GIH har en skyldighet att skyndsamt agera då de på något sätt får kännedom om att trakasserier eller diskriminering förekommer vid GIH. Chefen ska se till att ärendet utreds, att nödvändiga åtgärder vidtas och att uppföljning sker. Personalavdelningen ger råd och stöd i ärendet.

Doktorander är ofta, men inte alltid, i den fas i livet då familj bildas. Därför är det viktigt att underlätta för dessa personer att genomföra sina studier enligt de planer som är uppställda. För att skapa bra studiesociala förhållanden för högskolans doktorander avser GIH att satsa på att stödja dem i deras föräldraskap. Om en doktorand ska vara föräldraledig ska inte det utgöra ett hinder i utbildningen. Därför avser GIH att förlänga utbildningstiden för doktorander som har varit föräldralediga mer än sex månader med ytterligare tid utöver den som doktoranden varit föräldraledig (dock maximalt två månader). Detta för att doktoranden smidigare ska kunna återuppta studierna efter ett längre uppehåll. Självklart ska också undervisning och seminarier vara förlagda till kontorstider för att underlätta, exempelvis lämning och hämtning på förskola eller skola/fritids.