Indragning av rätten till handledarskap

Vid välgrundad misstanke om att en handledare åsidosätter sina skyldigheter ska FFN uppmärksammas på det och en prövning ske. I samband med prövningen ska både doktorander och handledare ges möjlighet att yttra sig. Om det kan slås fast att en handledare har åsidosatt sina skyldigheter i väsentlig utsträckning kan FFN efter samråd med rektor besluta om indragen rätt till handledarskap. Rätten till handledarskap kan återfås, om det efter förnyad prövning kan slås fast att handledaren har nya förutsättningar, och därmed kan uppfylla sina skyldigheter.