Doktorandseminarier

En kreativ forskningsmiljö förutsätter ett samspel mellan doktorander och seniora forskare genom seminarier, kurser och konferenser.

Varje forskningsgrupp vid GIH har regelbunden seminarieverksamhet där doktorander kan lägga fram texter, presentera forskningsresultat och diskutera avhandlingsarbetet. Som ett komplement till denna seminarieverksamhet finns även ett idrottsvetenskapligt doktorandseminarium vid GIH.

Idrottsvetenskapliga doktorandseminariet

FFN har bestämt att GIH ska anordna en idrottsvetenskaplig seminarieserie för doktorander. Syftet är att ge doktorander:

–        insyn i bredare forskningsområden,

–        möjlighet att ta del av internationell spetskompetens inom idrottsvetenskaplig forskning,

–        möjlighet att diskutera och reflektera över sina egna och andras forskningsprojekt samt

–        en mötesplats för doktorander och forskare vid GIH.

En kreativ forskningsmiljö förutsätter ett samspel mellan doktorander och seniora forskare genom seminarier, kurser och konferenser. Som ett komplement till det ska det finnas ett idrottsvetenskapligt doktorandseminarium vid GIH. Här kan doktorander lägga fram texter, presentera forskningsresultat och diskutera avhandlingsarbetet. Till seminariet ska också forskare från andra lärosäten och länder bjudas in att hålla föreläsningar eller seminarier.

Syftet är att bredda doktorandernas vetenskapliga skolning samt uppmuntra till ytterligare samverkan. Doktorander, lärare och andra forskare träffas här regelbundet under ledning av en seminarieledare för att diskutera nya metoder och rön, nyutkommen litteratur inom ämnet och olika problem som doktoranderna kan stöta på i sin utbildning. Seminariet leds av GIH:s professorer, men också andra disputerade forskare kan få i uppdrag att vara seminarieledare. Seminariet hålls en gång i månaden under terminstid och professorerna får ansvar för att arrangera ca två seminarier vardera under året. Aktiviteterna ska också inbegripa de ämnen som inte företräds av professor vid GIH.

Det är obligatoriskt för doktoranderna att delta i seminariet. Genom aktivt deltagande i doktorandseminariet ska doktoranden visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället. Syftet med seminariet är också att ge doktoranderna brett kunnande och systematisk förståelse för ämnet idrottsvetenskap.