Anvisningar för individuell studieplan för utbildning på forskarnivå

Den individuella studieplanen ska utarbetas i samråd mellan doktoranden och handledarna. Den ska föreläggas Forsknings‐ och forskarutbildningsnämnden (FFN) i samband med antagning till utbildning på forskarnivå vid GIH.

FFN fastställer den individuella studieplanen i samband med antagning till utbildningen. Komplettering av den individuella studieplanen med en genomarbetad forskningsplan ska ske efter det att doktoranden genomfört den obligatoriska kursen Idrottsvetenskaplig ämneskurs, 15 högskolepoäng för doktorsexamen; 7,5 högskolepoäng för licentiatexamen.

Den individuella studieplanen följs upp årligen genom en skriftlig rapport från doktoranden och huvudhandledaren ställd till FFN. Studierektor ansvarar för uppföljningen.

Namnuppgifter

I dokumentet ska anges: doktorandens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e‐postadress samt samtliga handledares namn, titlar, institutionsadresser och e‐postadresser.

Avsedd examen

Här anges vilken examen, doktors‐ eller licentiatexamen, som är målet för utbildningen. Det är möjligt att anta sökande som endast avser att avlägga licentiatexamen, men det är också möjligt för en person som blivit antagen till studier som avslutas med en licentiatexamen att därefter ansöka om att bli antagen till fortsatt utbildning mot doktorsexamen.

Tidplan

Antagningsdatum

Här anges när doktoranden formellt antogs till utbildning på forskarnivå. Om doktoranden antogs vid annan tidpunkt än när han eller hon i praktiken påbörjade sin utbildning ska det anges. Eventuellt antagningsbevis från annat lärosäte ska bifogas.

Planerad aktivitetsgrad och utbildningstid

Aktivitetsgraden anges här så noggrant som möjligt i procent. Den angivna aktivitetsgraden ska ta hänsyn till institutionstjänstgöring, vilken leder till att aktivitetsgraden sjunker. Aktiviteten får också vara lägre om det finns särskilda skäl.

Doktorander som är antagna till deltidsstudier måste enligt högskoleförordningen bli klara med sin utbildning på åtta år. Det innebär en studietakt på minst 50 procent. Motsvarande tidsgräns för licentiatexamen är fyra år.

Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Studierektor fattar beslut om förlängning efter särskild ansökan.

Tillgodoräkning

Ansökan om tillgodoräkning av vissa utbildningsdelar ska anges i ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå.

Tidpunkter för viktiga delmål

Datum för när viktiga delmål beräknas uppnås ska anges,exempelvis halvtidsseminarium.

Beräknad tidpunkt för disputation respektive licentiatseminarium ska anges.

Kursdel

Här anges avklarade och planerade kursers namn, innehåll och poängantal. Kursplanering i den individuella studieplanen ska omfatta en tidsplan för när de obligatoriska kurserna ska infalla samt, i görligaste mån, vilka ämneskurser och metodkurser som ska klaras av för att uppfylla det totala kunskapskravet på 60 högskolepoäng (doktorsexamen) respektive 30 högskolepoäng (licentiatexamen).

Projektdel

I den individuella studieplanen ska det ingå en preliminär beskrivning av inriktning och upplägg på det planerade forskningsprojektet. Den individuella studieplanen ska kompletteras med en mer genomarbetad forskningsplan innehållande bakgrund, metodik, arbetsplan, betydelse av förväntade resultat och rapporteringsform. Forskningsplanen ska inlämnas till FFN efter doktoranden genomfört den obligatoriska kursen Idrottsvetenskaplig ämneskurs. 15 högskolepoäng för doktorsexamen; 7,5 högskolepoäng för licentiatexamen. Om forskningsprojektet till dels ska förläggas vid annat lärosäte ska det anges.

Handledning

Här anges hur doktorandens handledning är organiserad. Beslut om handledare ska fattas av FFN i samband med antagningen till utbildning på forskarnivå. Varje doktorand ska ha minst två handledare varav en ska vara huvudhandledare. I den individuella studieplanen anges hur mycket tid och under vilka former handledningen ska ske, samt arbetsfördelningen mellan handledarna.

Flera handledare kan komma att engageras under utbildningens gång. Under delar av utbildningen på forskarnivå kan också externa experter anlitas med specifik ämneskompetens.

Studiefinansiering

En detaljerad finansieringsplan för hela utbildningstiden ska ingå i den individuella studieplanen. Det är viktigt att det i finansieringsplanen klart framgår vilken del av försörjningen som avser doktorandens egen utbildning och vad som avser institutionstjänstgöring. Det bör också ingå en beskrivning av hur kostnader för de olika delstudierna ska finansieras.

Institutionstjänstgöring

Här anges planerad institutionstjänstgörings mål, omfattning och innehåll. Det är mycket viktigt för doktorandens möjligheter till förlängning av särskilda skäl att denna del av den individuella studieplanen innehåller korrekta uppgifter. Se vidare beskrivning i anställningsordning för doktorand .

Uppföljning

Den individuella studieplanen ska följas upp i april varje år. Det sker genom en skriftlig rapport som lämnas in gemensamt till FFN av doktorand och huvudhandledare. I rapporten ska för varje del anges hur utbildning och forskning framskridit. Vid behov kompletteras den skriftliga rapporten med ett samtal mellan doktorand, handledare och representant från FFN. Vid väsentliga avvikelser från den individuella studieplanen ska beslut om revidering fattas av FFN.

Övrigt

Här beskrivs de övriga åtaganden som doktoranden och FFN har under utbildningstiden, och vad som i övrigt behöver fastläggas för att utbildningen hela tiden ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt.

Underskrifter

Den individuella studieplanen ska dateras och skrivas under av doktorand, huvudhandledare och handledare.