Kvalitet inom utbildning på forskarnivå

GIH arbetar med kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsprocesser inom utbildning på forskarnivå.

FFN utövar sin tillsyn kontinuerligt under hela utbildningen i enlighet med GIH:s besluts‐ och delegationsordning. En verksamhetsplan som inkluderar utbildning på forskarnivå utvecklas och följs upp årligen inom nämnden samt med rektor. Uppföljningen utgör ett viktigt instrument när det gäller att bevaka att utbildningen utvecklas enligt planerna.

Utbildningen på forskarnivå utvärderas internt i enlighet med rutinerna som har utvecklats och för kvalitetssäkringen av utbildningen. Utvärderingen, som genomförs årligen, utgår från ett helhetsperspektiv på utbildningens förutsättningar, processer och resultat som beskrivs och analyseras. Vissa beslut kommer att följas upp genom enkätundersökningar där doktorander och handledare anonymt får utvärdera olika aspekter av utbildningen. Individuella studieplaner är mycket viktiga instrument i uppföljningen av utbildningen, vilka granskas av FFN en gång per år. Förslag till beslut beträffande inrättande och avveckling av forskarutbildningsämnen lämnas av FFN till Högskolestyrelsen.

Utbildningen kommer vidare att utvärderas i fyraårscykler genom en egeninitierad utvärdering i enlighet med peer‐review modellen, innefattande en självvärdering, extern bedömning rapport och uppföljning. Tidpunkter för peer‐review utvärderingar koordineras i förhållande till när Universitetskanslerämbetets, UKÄ:s utvärderingar av examensrätter på forskarnivå infaller.

Utvärdering genomförs utifrån nedanstående aspekter

Förutsättningarna granskas genom en analys av utbildningens övergripande organisation och styrning samt de ekonomiska och infrastrukturella förutsättningarna. Styrdokumenten och rutinerna för utbildningen granskas och följs upp. Inom ramen för detta görs även en analys av de konkreta målen som har formulerats för olika delar av utbildningen utifrån utbildningens övergripande mål. Vidare utgör en viktig del i förutsättningarna att en regelbunden uppföljning genomförs av principerna för doktorandrekrytering och tillgång på handledarkompetens samt att doktorandernas representation i beredande och beslutande organ och jämställdhet inom utbildningen säkerställs. Doktorandernas och handledarnas generella studie- och arbetssituation belyses och följs upp genom regelbundna utvärderingar.

Processen studeras genom en utvärdering av ingående kurser samt handledningens omfattning och kvalitet. Varje år genomförs ett handledarseminarium där gemensamma problem och erfarenheter av handledningen diskuteras.  Granskningen av undervisnings- samt examinationsformerna utgör en viktig del liksom uppföljningen av seminarie- och konferensverksamheter samt förekomst av nationellt och internationellt vetenskapligt samarbete. Vidare följs även förekomst av samverkan med potentiella avnämare upp i detta steg av utvärderingen.

Resultaten följs upp med utgångspunkt från hur doktoranderna uppnår målen för utbildningen. Underlag för detta utgörs av registrering av antal doktors- och licentiatexamina, antal examinationer inom ingående kurser, genomströmningsgrad, samt genom en uppföljning av doktorandens vetenskapliga produktivitet och kvalitet. Vidare sker även en värdering av efterfrågan på arbetsmarknaden av studerande på forskarnivå efter avslutad utbildningsamt samt en uppföljning av hur många disputerade som övergår till en nationell eller internationell postdoc.