Tillträde till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap

Antagningsordningen för utbildning på forskarnivå beslutas av högskolestyrelsen och regleras av Högskoleförordningen. Här beskrivs de tillämpningar och rutiner som gäller för antagning av doktorander vid GIH.

Doktorander vid GIH antas i ämnet idrottsvetenskap. Antagningen gäller utbildning till doktorsexamen eller licentiatexamen. Avsedd examen ska anges i ansökan. Möjlighet finns att efter avslutad licentiatexamen via förnyad ansökan fortsätta sin utbildning mot doktorsexamen.

Antagning

Beslut om antagning fattas av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) vid GIH. Beslut bereds av Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Antagningskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid GIH krävs att den sökande

1. har grundläggande behörighet,

2. bedöms ha sådan förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen,

3. har en hållbar finansieringsplan,

4. har tillfredsställande handledning,

5. har en preliminär forskningsplan.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

GIH har inga krav på särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå.

Bedömning av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Vid antagningen sker urval bland de sökande som uppfyller förkunskapskraven på grundval av deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning och kvalitet på uppsatsen på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats) samt den kortfattade forskningsplanen som ska bifogas till ansökan.

Urval

Ovanstående bedömningsgrund gäller även vid urval bland behöriga sökanden i det fall dessas antal överskrider det antal som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt. Urvalsprocessen ska dokumenteras. Vid val mellan två jämbördiga sökande av olika kön bör i första hand underrepresenterat kön väljas. Med underrepresenterat kön avses de fall då andelen kvinnliga eller manliga doktorander understiger 40 procent.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte ge sökanden företräde framför andra.

När en studerande antagits till utbildning på forskarnivå genom beslut i FFN ska ett antagningsbeslut utfärdas och antagningsuppgifterna läggas in i Ladok. Det görs av Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Finansiering

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid GIH krävs att finansiering för hela utbildningen kan säkerställas, d.v.s. i fyra år heltid för utbildning som leder till doktorsexamen respektive i två år heltid för licentiatexamen. Finansiering kan ske genom GIH:s interna medel och/eller genom externa finansiärer. Rektors beslut om anställning kan inte överklagas.

Handledning

Vid antagningen ska minst två handledare för varje doktorand utses av FFN. En av dem ska utses till huvudhandledare med huvudansvar för doktorandens utbildning.

Huvudhandledaren ska vara professor eller docent och minst en av handledarna ska vara tillsvidareanställd över 40 procent vid GIH. Genomgången handledarutbildningen eller motsvarande är ett krav för huvudhandledarskap.

Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte rektor beslutar något annat.

En doktorand som begär det ska få byta handledare. Byte av handledare beslutas av FFN.

Individuell studieplan

En individuell studieplan ska efter antagningen utformas enligt de anvisningar som gäller vid GIH.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar:

–        Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten,

–        Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats),

–        Ansökningsblankett,

–        Kortfattad forskningsplan (max 7 000 tecken med blanksteg) som beskriver det tilltänkta forskningsprojektet samt hur man avser att genomföra forskningen (bakgrund, metodik, arbetsplan, betydelse av förväntade resultat och rapporteringsform) och

–        CV med minst två referenser.

Ansökningstillfällen

När GIH ska anta en eller flera doktorander sker det genom offentlig annonsering i gängse medier eller likvärdigt förfarande. Annonsering med fullständig beskrivning av varje ledig plats för utbildning på forskarnivå ska finnas på GIH:s hemsida samt annonseras på annat lämpligt sätt. Annonseringen ska informera om lediga studieplatser så att den som är intresserad ska kunna ansöka inom angiven tid.

Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än GIH, om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl.

Övrigt

FFN får anta en doktorand, som tidigare antagits vid annat universitet eller högskola, utan att denne måste ansöka om förnyad antagning. Då kan doktoranden fortsätta sin utbildning och examineras vid GIH.

Tillgodoräknande får ske då det bedöms att det bidrar till kvaliteten i den enskilda studentens utbildning. Eventuellt tillgodoräknande av tidigare studier ska begäras av den sökande i samband med antagningen.