Anställning för doktorander

Doktorandanställning

Förutsättningar för anställning

Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. För anställningen gäller samma behörighetskrav, bedömning och urval som vid antagningen. 

Annonsering

GIH informerar om lediga doktorandanställningar genom en annonsering eller med ett likvärdigt förfarande så att den som är intresserad av anställningen kan anmäla det till högskolan inom viss tid. Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl.

Ett sådant särskilt skäl vid GIH är när en sökande till utbildning på forskarnivå i konkurrens sökt och erhållit delfinansiering för en anställning som doktorand från en forskningsfinansiär. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) kan då besluta att finansiera anställning, som doktorand för att möjliggöra utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Det förutsatt att FFN har de medel som krävs för att erbjuda den sökande anställning som doktorand och att den sökande antagits till utbildning på forskarnivå.

Beslut om anställning

Anställning som doktorand avser arbete på heltid, men kan avse arbete på deltid, som lägst 50 procent av heltid, om doktoranden så begär. Efter beredning fattar FFN beslut om anställning av doktorand och om tjänstgöringsgrad. 

Anställningstid

En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, men anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand.

Den sammanlagda anställningstiden får vara längre om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.

Arbetsuppgifter

En anställning som doktorand vid GIH är till för att doktorander ska genomföra sin utbildning på forskarnivå. Doktorander ska främst ägna sig åt sin egen utbildning, men ska i normalfallet i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration, institutionstjänstgöring. Sådant arbete får inte omfatta mer än 20 procent av heltid. Doktoranden ska vid institutionstjänstgöring få sin doktorandanställning förlängd med motsvarande tid som tjänstgöringen utgör. 

Institutionstjänstgöring i form av undervisning och administration

Doktoranden ska vid institutionstjänstgöring få sin doktorandanställning förlängd med motsvarande tid som institutionstjänstgöringen utgör. Innan en doktorand börjar undervisa, eller arbeta med annan institutionstjänstgöring, ska han eller hon informeras om vilka beräkningsgrunder för anställningstid som gäller. Vid GIH ansvarar institutionen för att löpande budgetera medel för förlängning av doktorandanställning på grund av institutionstjänstgöring. Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid GIH ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

Lön

Vid GIH har den som anställts som doktorand en garanterad lön enligt en lönetrappa för doktorander som utgår från hur lång tid av utbildningen som är avklarad. uppflyttning sker efter ett, två respektive tre år inom utbildningen. Det är viktigt att doktoranden själv anmäler till HR-avdelningen eller forskningshandläggaren när uppflyttning på lönetrappan är aktuell.

Årsarbetstid, semester och övertid

Vid GIH tillämpas lärarnas arbetstidsavtal för doktorander när det gäller årsarbetstid och semester. Bestämmelser om övertid gäller inte för doktorander.

Sjukdom

Om doktoranden blir sjuk ska förutom handledaren/närmaste chef även växeln och personalavdelningen meddelas. Vid kortare frånvaro (ej mer än sju dagar) rapporterar doktoranden sjukfrånvaron i Agresso. Läkarintyg lämnas från och med den 8:e sjukdagen till personalavdelningen som skickar det vidare till Försäkringskassan. Arbetsgivaren gör sjukavdrag enligt nedanstående:

Dag 1 (karensdag)    100% löneavdrag

Dag 2-14                   20% löneavdrag

Dag 15-364              90% löneavdrag upp till basbeloppstaket och 12,4% löneavdrag för lönedelar över basbeloppstaket.

När doktoranden är frisk ska personalavdelningen meddelas.

Försäkringar och socialt skyddsnät

Den som är anställd som doktorand omfattas av kollektivavtalade förmåner utöver det lagstadgade grundskyddet. Dessa inkluderar bland annat avtalspension, arbetsskadeförsäkring samt ersättning vid sjukdom och föräldraledighet. Dessutom uppfyller doktoranden villkoren för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen om han eller hon är medlem i en arbetslöshetskassa. Doktoranden får också del av de personalförmåner som GIH ger till alla anställda.

Introduktion till utbildningen

Vid GIH ges alla doktorander en strukturerad och välkomnande introduktion till utbildningen. Forskningshandläggaren har det övergripande ansvaret för att introduktionen fungerar. Doktoranden ska som alla anställda ha en fungerande arbetsplats vid institutionen. Information om arbetsplatsens olika rutiner samt lönefrågor, sjukdom, semester, föräldraledighet, etc äger rum under den första tiden på arbetsplatsen. Alla doktorander ska också ges möjlighet att under introduktionen ta del av högskolans policy kring exempelvis, arbetsmiljö och lika villkor.

Utbildningsbidrag

I undantagsfall kan ersättning i form av utbildningsbidrag förekomma vid GIH. Det gäller endast doktorander finansierade med externa medel. När utbildningsbidrag ges ska den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen bäst ges företräde. Beslut om utbildningsbidrag fattas av FFN på delegation av rektor. Utbildningsbidrag får enbart lämnas till den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid ett statligt universitet eller en statlig högskola. 

Assistentanställning

Assistentanställning är en deltidsanställning som endast kan erbjudas till doktorander med utbildningsbidrag.

Längd på utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag beviljas för högst ett år. Utbildningsbidrag får lämnas för längre tid om det finns särskilda skäl såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.

Anställning som doktorand

De som erhåller utbildningsbidrag ska, efter ansökan, erbjudas anställning som doktorand de tre sista åren inom utbildningen på forskarnivå. Det gäller dock inte om rektor har beslutat att dra in doktorandens resurser. Det är den individuella studieplanen som avgör när tre års utbildning på heltid återstår. För resterande utbildningstid krävs finansiering motsvarande anställning som doktorand i enlighet med finansieringsplanen vid antagningen.

Sociala förmåner

Utbildningsbidrag är ingen anställning och därför gäller inte heller samma sociala förmåner som vid en doktorandanställning. Av den anledningen finns därför heller ingen formellt reglerad semesterrätt. Ledighet ska istället regleras i den individuella studieplanen.

Doktorand behåller utbildningsbidrag vid sjukdom och föräldraledighet. Om doktoranden hade en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) innan utbildningsbidraget beviljades får doktoranden som regel ha den vilande. Det är viktigt att doktoranden kontaktar försäkringskassan angående detta. Doktoranden kan sedan begära förlängning av studiestödstiden motsvarande tiden som gått förlorad. Sådan förlängning beviljas dock bara mot uppvisande av läkarintyg eller intyg från försäkringskassan om uppburen föräldrapenning.

Utbildningsbidraget är pensionsgrundande, dock inte vad det gäller avtalspension. Utbildningsbidraget ger inte underlag för sjukpenning eller ersättning från A‐kassan. Har doktoranden däremot utbildningsbidrag kombinerat med assistentanställning kan doktoranden få sjuk‐ eller föräldrapenning baserat på assistentanställningen, om inkomsten uppgår till en viss procent av prisbasbeloppet.

Bidragets storlek och utbetalning

Utbildningsbidraget är fast och ändras inte i takt med utbildningens fortskridande. Utbetalning av utbildningsbidrag sker månadsvis i efterskott.

Stipendier

I undantagsfall kan ersättning i form av stipendier förekomma vid GIH. Det gäller endast doktorander finansierade med stipendiemedel från fonder i annat land än Sverige. Ansökningsförfarandet jämställs med när en sökande till utbildning på forskarnivå i konkurrens sökt och erhållit finansiering från en svensk forskningsfinansiär. FFN säkerställer att ersättningen ligger i nivå med anställda doktoranders nettolön samt att det stipendiekontrakt som doktoranden undertecknat inte innehåller för nämnden oacceptabla förbehåll.

För att förbättra den studiesociala tryggheten för alla stipendiefinansierade doktorander som är antagna vid ett svenskt statligt universitet eller en statlig högskola ska det från den 1 januari 2014 tecknas en försäkring hos Kammarkollegiet för de fall doktorandens stipendier bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet (HF 2013:525).

När anställningen upphör

En doktorand kan få a-kassa när studierna är klara eller om de avbryts. Studierna anses vara klara då avhandlingen är inlämnad för tryckning (korrektur kan godtas). Det styrks genom intyg av handledare eller ansvarig för utbildningen. I annat fall ska studierna avbrytas permanent.

Heltidsstudier är överhoppningsbar tid så det kan vara en fördel att under en kortare tid leva på stipendier för att färdigställa sin avhandling. Att arbeta deltid kan straffa doktoranden därför att det då kommer utgöra den a-kassegrundande inkomsten efter avklarad utbildning. De som varit anställda som doktorander i tre år ingår i Trygghetsavtalet.

Doktorandernas arbetsplatser

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering. Vid GIH betyder det att doktoranderna ska garanteras en fungerande arbetsplats vid institutionen. Doktoranden ska också garanteras god infrastruktur vad gäller litteratur, informationsteknik och annan utrustning. Dessutom ska de doktorander som får sin utbildning vid GIH ha tillgång till laborativa resurser. Dessa resurser ska garanteras under hela utbildningstiden.

I det fall anställning som doktorand har upphört har denne ändå rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Vid GIH har doktoranden i mån av plast rätt till sin arbetsplats. Om platsbrist uppstår kan det dock hända att doktoranden måste byta till en annan arbetsplats. Det sker dock tidigast tre månader efter försörjningens upphörande. Efter ytterligare nio månader kan doktoranden helt förlora sin arbetsplats på GIH, men den har ändå rätt till handledning och andra resurser för att kunna slutföra utbildningen.

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen kan rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till arbetsplats, handledning och andra resurser för utbildningen.