Ansökan till utbildning på forskarnivå

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. GIH har inga krav på särskild behörighet.

Forsknings‐ och forskarutbildningsnämnden (FFN) får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Urval

Vid antagningen sker urval bland sökanden som uppfyller förkunskapskraven på grundval av deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Forsknings‐ och forskarutbildningsnämnden (FFN) bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

En viktig bedömningsgrund utgör inriktning och kvalitet på uppsatsen på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats) samt den kortfattade forskningsplanen som ska bifogas till ansökan.

Möjligheten att erbjuda tillfredsställande handledning och resurser i övrigt är också av vikt. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen ger inte företräde framför andra sökande.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar:

– Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten,

– Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats),

Ansökningsblankett till utbildning på forskarnivå

Application for doctoral studies

– Kortfattad forskningsplan (max 7 000 tecken med blanksteg) som beskriver det tilltänkta forskningsprojektet samt hur man avser att genomföra forskningen (bakgrund, metodik, arbetsplan, betydelse av förväntade resultat och rapporteringsform) och

– CV med minst två referenser.

Utlysning

När GIH ska anta doktorander sker detta genom annonsering med fullständig beskrivning av varje ledig plats för utbildning på forskarnivå. Detta sker på GIH:s hemsida samt annonseras på annat lämpligt sätt. Utlysning sker löpande under året.

Annonseringen ska informera om lediga studieplatser så att den som är intresserad ska kunna ansöka inom angiven tid. Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än GIH, om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl.